พลโท ชัยณรงค์ แกล้วกล้า
ผอ.ศปป.๔กอ.รมน.
รับตำแหน่ง ๑ ต.ค.๕๙ – ปัจจุบัน

ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๔ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ประวัติ อ่านต่อ

(more…)

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

พลิกฟื้นผืนป่า

ติดตาม re

แผนแม่บท

แบนเนอร์link